2. fejezet: Ellenőrző kérdések és válaszok 13 - 24

 

13. Mi az a transzponder és mi a geostacionárius pálya? Milyenek a késleltetések egy műholdas rendszerben?

14. Hogyan működik a telefon? Hogyan épül fel egy hierarchikus telefonrendszer? Mi az a trönk?

15. Mi a cellás mobiltelefonok működési elve? Hogyan osztoznak a csatornákon?

16. Ismertesse a moduláció fogalmát! Szinuszos jel milyen jellemzőit lehet modulálni?

17. Mutassa be az FSK átviteli módszert!

18. Milyen részekből áll egy modem? Hogyan lehet a működésmódját beállítani?

19. Soroljon fel néhány jellemzőt, amit a modemnek adott parancsokkal beállíthatunk!

20. Mi az MNP eljárás lényege? Mit jelentenek az egyes fokozatai?

21. Mit takar a karakter- illetve bitorientált átviteli eljárás fogalmak? Mi a szinkron és aszinkron átvitel lényege?

22. Melyek a digitális jelek kódolásánál figyelembe veendő legfontosabb szempontok?

23. Mi az NRZ, illetve RZ digitális kódolási módszer lényege?

24. Mi az NRZI, illetve az AMI digitális kódolási módszer lényege?

 

13. Mi az a transzponder és mi a geostacionárius pálya? Milyenek a késleltetések egy műholdas rendszerben?

A műholdakon lévő transzponderek a felküldött mikrohullámú jeleket egy másik frekvencián felerősítve visszasugározzák. Hogy a földön lévő műholdra sugárzó, illetve a műhold adását vevő antennákat ne kelljen mozgatni, geostacionárius pályára állított műholdakat használnak. Az Egyenlítő fölött kb. 36.000 km magasságban keringő műholdak sebessége megegyezik a Föld forgási sebességével, így a Földről állónak látszanak. A mai technológia mellett 90 geostacionárius műhold helyezhető el ezen a pályán ( 4 fokonként ). A frekvenciatartományok a távközlési műholdaknál: 3,7...4,4 GHz a lefelé, 5,925...6,425 GHz a felfelé irányuló nyaláb számára.

Tudnunk kell, hogy a műholdas átvitel késleltetése a földi mikrohullámú illetve a vezetékes rendszerekhez képest jelentős a nagy távolság miatt: 250-300 msec.

 

14. Hogyan működik a telefon? Hogyan épül fel egy hierarchikus telefonrendszer? Mi az a trönk?

A telefon működésének vázlata

A telefon működése:

A szénmikrofon ellenállása (amely egy membránnal lezárt szénpor réteget tartalmaz) a rábeszélt hang hatására változik. A hanghullámok a membránba ütközve mozgatják azt, és a szénszemcsék változó mértékben összepréselődnek. Ezért a körben folyó áram a hang erőssége és frekvenciája által meghatározott mértékben változik. Ez a változó áram átfolyva egy elektromágnes tekercsén, annak vasanyagú membrán fegyverzetét az átfolyó áram által meghatározott erővel vonzza. Az ilyen módon mozgatott rezgő membrán hallható hangot fog kibocsátani.

Ez a megoldás csak szimplex átvitelt biztosít, ezért az áramkört fordított irányban duplázni kell. A beszélgetés kezdeményezését váltakozó áramot használó csengető áramkör hozzáadásával lehet jelezni. Ilyen módon két huzallal összekötve két távbeszélő állomás már képes egymással teljes duplex módon kapcsolatba lépni.

Több állomás esetén az egymással való beszélgetés telefonközpont közbeiktatásával lehetséges. Ilyenkor a beszélgetés célját szolgáló vezetéken a központba egy vezérlő információt (jelzést) is el kell juttatni: a hívott állomás számát. A telefonközpont a szám vétele után létrehozza az összeköttetést a hívott állomással.

Bár elvileg a világ összes telefonja egy gigantikus központon keresztül összekapcsolható lenne, a valóságban a központok többszintű hierarchikus rendszerként épülnek fel.

Minden előfizető két vezetékkel a hozzá közeli helyi központhoz kapcsolódik. Ezeket előfizetői hurkoknak (local loop) nevezik.

Telefonhálózat felépítése

Ha két — azonos helyi központhoz kapcsolódó — előfizető hívja egymást, akkor a központon keresztül az összeköttetés a beszélgetés idejére létrejön.

Ha nem azonos helyi központhoz tartoznak az előfizetők, akkor a kapcsolat kialakításában a távhívó központok játszanak fontos szerepek. A helyi központok több vezeték-párral (nevük: helyközi trönk) kapcsolódnak a távhívó központhoz Ezeken keresztül a helyi központok közötti információcsere valósul meg. Természetesen a két előfizető távhívó központon keresztüli összekapcsolása csak akkor lehetséges, ha mindkét előfizető helyi központja ugyanazon távhívó központhoz kapcsolódik.

Ha a távhívó központ nem közös, akkor az összeköttetés kialakítása a kapcsolóközpont hierarchia következő szintjén történik. Ezek a magasabb szintű kapcsoló központok segítségével valósulnak meg.

 

15. Mi a cellás mobiltelefonok működési elve? Hogyan osztoznak a csatornákon?

A cellás szerkezetű rádiótelefon rendszerek az igényeket a rendelkezésre álló frekvenciatartomány kihasználtságának növelésével elégítik ki. A cellás technika a cellaosztáson és a frekvenciák ismételt felhasználásán alapszik. A területet kisebb részekre osztják. A cellákon belül egy központi rádióállomás tartja a mozgó előfizetőkkel a kapcsolatot. Az URH sávban a hullámterjedés sajátosságai lehetővé teszik, hogy egy bizonyos távolság felett újra fel lehessen használni a frekvenciasávot. Így ugyanaz a frekvencia egyidejűleg több, egymástól megfelelő távolságban lévő cellában is kiosztható. A gyakorlatban a cellák tényleges alakját az antenna típusa és a helyi körülmények befolyása határozza meg, de elméleti célokra általánosan elfogadott a szabályos hat-szöggel való közelítés. A celláknak azt a legkisebb csoportját, ahol a használható frekvenciákat tartalmazó csatornakészlet kiosztásra kerül cellacsoportnak (clusternek) nevezik.

Az azonos frekvenciákat használó cellák közötti távolságot úgy kell megválasztani, hogy az azonos csatornák kölcsönhatása (interferenciája) megfelelően kicsi legyen.

A cellás rádiótelefon rendszer felépítése

A felhasználók egy cellán belül a helyi bázisállomáson keresztül tartják a rádiós kapcsolatot. A bázisállomás hálózat a mobil központhoz csatlakozik rádiós vagy vezetékes összeköttetéssel. A mobil központ feladata a cellás rendszer működésének vezérlése, és a nyilvános postai távbeszélő hálózathoz való illesztése.

Előfordulhat, hogy éppen a folyamatban lévő beszélgetés közben lép át a felhasználó egy cellahatárt. A modern rendszerek gondoskodnak arról, hogy ilyenkor az összeköttetés ne szakadjon félbe. A hívást átkapcsolják a következő cella egy csatornájára. Ennek feltétele, hogy a fogadó cella rendelkezzen kiosztható beszédcsatornával. Ezt a váltást handovernek vagy handoffnak nevezzük. A cellák méretük szerint lehetnek:

hiper: R >10km , vidéken

makro: 0,5km < R < 10km , városi területeken

mikro: 0,1km < R < 0,5km , nagyvárosok központjában

nano: 50m < R < 100m , épületen belül

piko: 20m < R < 50m , épületen belül

A cellaméret csökkentésére a nagy forgalmi igények miatt került sor, ugyanis ekkor a nagy cellás rendszerekben már elfogadhatatlanul nagy frekvenciakészletre lenne szükség.

A rendszer kapacitása szerint lehet kis-, közép- és nagykapacitású. Kiskapacitású hálózatok nagycellás felépítéssel a 450 Mhz alatti frekvenciasávokban, a közép- és nagykapacitásúak kiscellás felépítéssel a 450 és 900 Mhz-es illetve a 900 Mhz fölötti sávban üzemelnek.

A csatornakijelölési módszereknek négy típusa van: fix - dinamikus -hibrid - adaptív.

Fix csatornakiosztás

A jelenleg működő rendszerek fix csatornakijelöléssel dolgoznak. A fix kijelölés a csatornákat úgy rendeli hozzá az egyes cellákhoz, hogy ezen a kiosztáson a későbbiek során már nem változtat. Előnye, hogy a kiosztást csak egyszer kell elvégezni, hátránya, hogy nem tud az egyes cellák forgalmi ingadozásaihoz alkalmazkodni. Ha a fix kiosztású rendszerben egy cellában minden csatorna foglalt, a hívás letiltódik. Ennek elkerülésére vezették be a csatornakölcsönzést. Ekkor a szomszédos cellák valamely szabad csatornája fogja kiszolgálni a hívást, ha a kölcsönzés nem zavarja a már folyó beszélgetéseket. Az eljárás hátránya, hogy nehéz forgalmi feltételek mellett a kölcsönzés további kölcsönzések sorozatához, végül a későbbi hívások letiltásához vezethet. Egyszerű kölcsönzés esetén egy csatorna csak akkor adható kölcsön, ha egyidejűleg szabad mindhárom legközelebbi azonos csatornájú cellában.

Dinamikus csatornakiosztás

Ez az eljárás az igényeknek megfelelően rendeli a csatornákat a cellákhoz az igény kiszolgálásának időtartamára. Bármelyik csatornát bármelyik cella megkaphatja, feltéve, hogy a csatorna újrafelhasználási távon belül lévő más cella az adott pillanatban nem használja a kiosztandó csatornát. Előnye, hogy rugalmasan alkalmazkodik a forgalom ingadozásaihoz. Hátránya, hogy nagy terhelések esetén nem lehet teljesíteni a sűrű csatornakiosztást. Ez újrarendezéssel csökkenthető: az egymástól távolabbra kiosztott csatornákat amikor lehet, úgy rendezik át, hogy az azonos csatornákat használó cellák a megengedhető legkisebb távolságra legyenek egymástól.

Hibrid csatornakiosztás

A hibrid módszer átmenet a fix és a dinamikus csatornakiosztás között. A csatornákat két csoportba sorolják. Az egyik részt fix módon megkapják az egyes cellák, a másikat pedig dinamikus kiosztásra fenntartják.

Adaptív csatornakiosztás

Az adaptív eljárásnál a csatornakiosztás csak egy adott hosszúságú időintervallumban érvényes. Az időintervallumok elején a csatornák például fix módszerrel kerülnek kiosztásra a forgalmi igények pillanatnyi területi eloszlása alapján.

 

16. Ismertesse a moduláció fogalmát! Szinuszos jel milyen jellemzőit lehet modulálni?

A moduláció tetszőleges fizikai folyamat egy paraméterének megváltoztatása valamilyen elsődleges vezérlőjel segítségével.

Modulációs módszerek

Szinuszos jel esetén annak amplitudóját, frekvenciáját, illetve fázisát lehet modulálni.

 

17. Mutassa be az FSK átviteli módszert!

A frekvencia modulációt használták először a modemeknél, jó zajtűrése és a biteket hordozó frekvenciák szűrőkkel való könnyű szétválaszthatósága miatt. Szokták a módszert FSK-nak (Frequency Shift Keying) is hívni. A telefonösszeköttetések duplex rendszerűek, ezért a szabványos adási és vételi, 0 és 1 értékű bitekhez tartozó frekvencia kiosztás az alábbi ábrán látható. Az adatátviteli sebességet a használt alacsony frekvencia erősen korlátozza, mivel például a legkisebb, 1070 Hz-es frekvencián a minimális 1 teljes színuszhullám átvitele ~ 1 msec, ami 1 kbit/s átviteli sebességet jelent.

 

Teljes duplex FSK adatátvitel

 

18. Milyen részekből áll egy modem? Hogyan lehet a működésmódját beállítani?

Modem az OSI modell szerint

A modemek önállóan működő számítógépes perifériák, amelyeknek az adatátvitel megvalósításához a számítógépnek kell felprogramozni, parancsokkal vezérelni, és állapotát (státuszát) ellenőrizni. Az összekapcsolás a később részletesen ismertetett szabványos soros vonalon keresztül valósul meg.

 

Modem bekötése

 

A legtöbb modemben 28 regiszter van (SO-S27), amelyek a modem működési paramétereit határozzák meg. Ezek szerepe lehet az, hogy időzítőként vagy számlálóként működnek, vagy az, hogy a tartalmuk határoz meg bizonyos jellemzőket (bitminta). Egyes jellemzők értékei nem törlődő memóriában (NVRAM) tárolhatók és a későbbiekben újra bekapcsoláskor ezek jelentik az alapbeállítást. A regisztertáblázat:

 

Regiszter

Érték

Gyári érték

Feladat

SO*

0-255

0

Csengetésszám, hányadik csengetés után válaszol automatikusan

S 1

0-255

0

Csengetésszámláló, ha csengetés jön tartalma 1-el nő

S2

0-127

43

Kilépési karakter, utána adat üzemmódból helyi üzemmód

S3

0-127

13

Kocsi vissza karakter, ez van minden parancssor végén

S4

0-127

10

Soremelés karakt. ez van minden parancssor végén a kocsi vissza után

S5

0-32,127

8

Backspace karakter

S6

2-255

2 (sec)

Tárcsahang kivárás vonalra lépés után tárcsázás előtt. Mo.-n 30-50!

S7

1-255

30 (sec)

Vivőre várakozás, utána bont, NO CARRIER üzenet.

S8

0-255

2 (sec)

a "," parancs szünetideje

S9

0-255

6 (0.1 sec)

CD válaszidő a vivőérzékelés válaszideje

S10

1-255

14 (0.1 sec)

Vivőhiány, Ha nincs vivő ennyi ideig, a modem bontja a vonalat.

S11

50-255

85

Hangtárcsa sebesség csak DTMF esetén

S12

20-255

50

Kilépési késleltetés

S13

 

 

Nem használt

S14*

Bitminta

 

Üzemmód regiszter. echo, tárcsázási mód, válasz v. kezdeményező mód

S15

 

 

Nem használt

S16

Bitminta

 

Modem teszt módok

S17

 

 

Nem használt

S18*

0-255

 

Tesztidőzítő, a diagnosztikai teszt hossza

S19

 

 

Nem használt

S20

 

 

Nem használt

S21*

Bitminta

 

Üzemmód regiszter.csatlakozó tipus, DTR, DCD, DSR jelek hatása

S22*

Bitminta

 

Üzemmód regiszter. Hangszóró hangereje, vezérlése

S23*

Bitminta

 

Üzemmód regiszter. Sebesség, paritás

S24

 

 

Nem használt

S25*

0-255

5(0.01sec)

DTR késleltetés

S26*

0-255

1(0.01sec)

RTS-CTS késleltetés

S27*

Bitminta

 

Üzemmód regiszter. Üzemmód (szinkron, aszinkron), adatátviteli szabvány

A táblázatban *-al jelölt regiszterek tartalma az NVRAM-ban eltárolható. A regiszterek tartalmának módosítása és kiolvasása két modemvezérlő paranccsal lehetséges:

Módosítás: ATSn=X ahol n = 0...27 és X = 0...255

Kiolvasás: ATSn? N = 0...27 és kiírja az Sn regiszter értékét decimálisan

 

19. Soroljon fel néhány jellemzőt, amit a modemnek adott parancsokkal beállíthatunk!

MODEM PARANCSOK

AT

Parancs prefix

A/

Ismételd az utolsó parancsot (pl. Ismételt tárcsázás)

Bn

n=0 vagy 1. Protokoll kiválasztása (BELL/CCITT)

D

Tárcsázási parancs

P

Pulse mód

T

Tone mód

,

Szünet tárcsázás közben

;

Tácsázási parancs végén a modemet parancs üzemmódben tartja.

R

Fordított kapcsolat, a hívást kezdeményező modem üzemmódba kerül

W

A modem tárcsázás közben tárcsahangra vár

Hn

Vonali relé H0 esetén a modem lelép a vonalról (on hook, v. hung up) H1 esetén rálép.

In

Gyártási kód és memória ellenőrzés

F4

Fax üzemmódra váltás

Ln

Hangerő szabályozás. N=0....3

Mn

hangszóró ki-be kapcsolása

O

Vonali üzemmód

Qn

Eredménykód küldés engedélyezés/tiltás

Sn?

Regiszter (n=0...27) tartalmának lekérdezése.

Sn=X

X érték írása a regiszterbe

Vn

Eredménykód formátum

Xn

Eredménykód részletes kiírásának engedélyezése

Y

A hosszú szünet: kapcsolat megszakítása.

Zn

Reset parancs

+++

Kilépő parancs vonali üzemmódból parancs üzemmódba.

 

Pl.:

AT DP 1754568;

OK

A modem használatához a modemet a telefonhálózatba a telefon és a hálózati csatlakozó közé kell kötni. A számítógép a szöveges formájú parancsokat soros vonalon keresztül adja ki a modemnek, a modem parancs üzemmódjában értelmezi azokat, és szintén szöveges, általában "OK" üzenettel válaszolva fogadja el, és esetleg egy eredménykódot is visszaküld.

Minden parancs az AT karaktersorzattal kezdődik, és ezt követi (betűköz nélkül!!!) a parancs további része. Csupán az AT utána Enter begépelésére a modem OK üzenettel jelzi a kapcsolat meglétét. A legfontosabb parancsok ismertetése egy sorban:

A fenti példa arra utasítja a modemet, hogy a pulzus módot használva hívja fel a 175-4568-as telefonszámot, aminek teljesítését a visszaküldött OK üzenettel jelzi.

 

20. Mi az MNP eljárás lényege? Mit jelentenek az egyes fokozatai?

A modemek által használt vonalak nem tesznek lehetővé fizikailag megbízható átvitelt. Ezért meg kellett találni azokat az átviteli hardver és szoftver megoldásokat, ami ezt mégis megbízatóvá teszi.

Az MNP (=Microcom Networking Protocol) egy különleges hibajavító és adattömörítő eljárás, amely zajos vonalakon is biztosítja a hibátlan adatátvitelt. Az OSI modell hálózati rétegének része, azaz szabványos adatkapcsolatot biztosít a különböző eszközök között. Lehet szoftveres és hardveres megoldású. Fokozatai:

MNP1 Aszinkron, bájt-orientált kapcsolatot valósít meg, fél duplex (half duplex) eljárással, ma már nem alkalmazzák. Egy 2400 bit/s sebességű modem ezzel az eljárással 1690 bit/s sebességet tud elérni.

MNP2 Aszinkron teljes (full) duplex átvitelt megvalósító eljárás. A Z80 és Intel 6800 típusú processzorokra dolgozták ki. Nem lassítja az átvitelt, zavart vonalakon az MNP2 egy 2400 bit/s-os modemen valóban eléri ezt a sebességet.

MNP3 Az MNP3 szinkron teljes duplex adatcserét valósít meg. 10 bites adatcsomagokat használ: 1 start-, 8 adat- 1 stopbit. Szinkron átvitelnél nincs start- és stopbit, ami gyorsítja az átvitelt. Az MNP3 már némi tömörítést is eredményez, tehát a modem fizikai sebességénél látszólag gyorsabb az adatátvitel: egy 2400 bit/s-os modem látszólagos sebessége 2600 bit/s lesz.

MNP4 Az MNP4-nél megjelent két új optimalizálási eljárás, amit Adaptive Packet Assembly(tm) és Data Phase Optimization(tm) neveken jegyeztek be. Ezek valamiféle csomag jelleget adtak az átvitelnek. Az egyes adatblokkok átvitele úgynevezett adatkeretekben, azaz csomagokban történik, és a keret tartalmazza a szükséges ellenőrző biteket. Szintén kerettel szinkronizálnak és nyugtáznak e rendszerben. Emellett bizonyos adattömörítés is végbemegy, így MNP4 alatt egy 2400 bit/s-os modem 2900 bit/s sebességet tud elérni, ami 20% nyereség.

MNP5 Az MNP5 tovább tökéletesítette az adattömörítést. A valós idejű tömörítés nagy hibája: nem ismeri fel azt, ha az alapinformáció eleve tömörített. Ilyenkor a különböző algoritmusokkal kísérletezve erősen lelassul. A szokásos fájlok esetén egy MNP5-tel működő 2400 bit/s-os modem látszólag 4800 bit/s sebességgel kommunikál.

MNP6 Sajnos nem kompatibilis számos MNP hibakorrekcióval dolgozó modemmel. Az MNP6 félduplex kommunikációt valósít meg, de teljes duplex szolgáltatásokat kapunk tőle. Ezt a Statistical Duplexing nevű eljárással érik el, amely az ellentétes irányú jelfolyamot az egyes keretek között, az adatáramlás szünetében továbbítja.

MNP7 Az MNP7 technológiánál az Enhanced Data Compression eljárást kombinálják az MNP4 szabványos kódolási eljárásával, aminek eredménye a szokásos fájlok továbbításának mintegy 300%-os felgyorsulása.

MNP8 Kimaradt a fejlesztésből.

MNP9 Az MNP9 esetében az Enhanced Data Compression eljárást kombinálták a V.32 szerinti kommunikációval, így egy ilyen modem 300%-kal gyorsabb, mint az eredeti CCITT V.32 szerinti modem.

MNP10 Fejlesztés alatt áll. Célja a korábbi eredmények felhasználásával a tömörítési eljárás intelligenssé tétele.

 

21. Mit takar a karakter- illetve bitorientált átviteli eljárás fogalmak? Mi a szinkron és aszinkron átvitel lényege?

A digitális átvitel során mindig biteket viszünk át, de mivel eleinte szövegátvitelt valósítottak meg, ezért az átvitt információ egysége a bitcsoport volt, amely a szöveg egy karakterét kódolta. Az ilyen, bitcsoportokat átvivő módszert szokták karakterorientált átviteli eljárás-nak nevezni. Az átvitt információ egysége a karakter, és speciális ún. vezérlő karakterek biztosítják az átvitel megfelelő megvalósítását. A hálózati szabványokban, leírásokban a bájt kifejezés helyett az oktet (octet) fogalmát használják, ami egy 8 bites csoportot jelöl.

A hálózatok elterjedésével a szöveges jellegű információk mellett más jellegű információk átvitele is szükségessé vált, sokszor eltérő szóhosszúságú és adatábrázolású számítógépek között. Ezért a bitcsoportos átvitel helyett a tetszőleges bitszámú üzenetátvitel került előtérbe, ezek a bitorientált eljárás-ok.

Az átvitel során, mivel az a legtöbbször sorban, bitenként történik, valahogy biztosítani kell az adó és a vevő szinkronizmusát, azaz azt, hogy pl. a ötödiknek elküldött bitet a vevő szintén az érkező ötödik bitnek érzékelje.

A szinkron átviteli módszer-nél az egyes bitek jellemző időpontjai (kezdetük, közepük és a végük) egy meghatározott alapidőtartam egész számú többszörösére helyezkednek el egymástól. Ez azt jelenti, hogy egy üzenet bitjei szigorú rendben követik egymást. A szinkronizmust egy speciális bitcsoport érzékelése biztosítja. A vevő ezt érzékelve, már helyesen tudja az ezt követő biteket vagy bitcsoportokat (karaktereket) értelmezni.

  

Karakter átviteli módszerek

Az aszinkron karakterorintált eljárások legrégibb módszere a START-STOP átvitel. Ennél a szinkronizmus az adó és a vevő között csak egy-egy karakter átvitelének idejére korlátozódik. (A televízió technikában is alkalmazott ez a módszer: a soron belüli képpontok helyes megjelenítését a sorszinkron jellel (START jel!) szinkronizált soroszcillátor egy soron belül közel állandó frekvenciája biztosítja.)

 

22. Melyek a digitális jelek kódolásánál figyelembe veendő legfontosabb szempontok?

A fizikai vonalon való átvitelnél a bitek ábrázolására több lehetőség is van, amely közül a legegyszerűbb az, mikor minden bitet, értékétől függően két feszültségszinttel ábrázoljuk. Szokásos az “1” állapotot MARK-nak, a 0-át SPACE-nek is nevezni. A következő szempontokat kell figyelembe venni:

 

23. Mi az NRZ, illetve RZ digitális kódolási módszer lényege?

NRZ - Non Return to Zero - Nullára vissza nem térő, azaz mindig az a feszültség van a vonalon, amit az ábrázolt bit határoz meg. Ez a leginkább gyakori, "természetes" jelforma.

 

NRZ kódolás

Ha egy bit 1-es, akkor a feszültség teljes bit idő alatt H szintű, ha 0-ás, akkor L szintű. Két vagy több egymás utáni 1-es bit esetén a feszültség megszakítás nélkül H-ban marad a megfelelő ideig, az egyesek között nem tér vissza 0-ra. Nem túl jó megoldás, mert : magas egyenfeszültség összetevője van (V/2), nagy sávszélességet igényel 0Hz-től (ha csak csupa 1-est vagy csupa 0-át tartalmaz a sorozat) az adatátviteli sebesség feléig (ha sorozat: 10101010...). Polarizált jel.

RZ - Return to Zero - Nullára visszatérő. A nulla a "nyugalmi állapot", 1 bitnél a bitidő első felében a +V, a második felében a jel visszatér a 0-ra:

 

RZ kódolás

Az NRZ kódoláshoz képest vannak előnyei: egyenfeszültség összetevője csak V/4, ha az adat csupa 1-est tartalmaz, akkor is vannak jelváltások (szinkronizáció). A legrosszabb a sávszélesség igénye: az maga az adatátviteli sebesség (ha az adatfolyam csupa 1-est tartalmaz). Bárkiben felmerülhet, hogy mi a helyzet a sok nullát tartalmazó sorozat esetében, hiszen ekkor sincsenek jelváltások, azaz a szinkronizáció problémás. Ilyen esetben azt a megoldást választják, hogy az adó pl. minden öt egymást követő nulla után egy 1 értékű bitet szúr be, amit a vevő automatikusan eltávolít a bitfolyamból.

 

24. Mi az NRZI, illetve az AMI digitális kódolási módszer lényege?

NRZI - Non Return to Zero Invertive: Nullára nem visszatérő, "megszakadásos". A 0 bitnek nulla szint felel meg. Az 1 értékű bithez vagy nulla vagy +V szint tartozik a következő szabály szerint: ha az előző 1-eshez nulla szint tartozott, akkor +V lesz, ha az előző 1-eshez +V tartozott, akkor 0 szint lesz a bithez rendelt feszültség. 0 bitet követő 1 értékű bit mindig +V feszültségű.

 

NRZI kódolás

Ez a módszer az NRZ kisebb sávszélességét kombinálja a szinkronizálást biztosító kötelező jelváltásokkal, sok nulla esetén itt is használható a bitbeszúrás.

AMI - Alternate Mark Inversion - váltakozó 1 invertálás A módszer nagyon hasonló az RZ módszerhez, de nullára szimmetrikus tápfeszültséget használ, így az egyenfeszültségű összetevője nulla. Minden 1-es-hez rendelt polaritás az előző 1-eshez rendelt ellentettje, a nulla szint jelöli a 0-át. Természetesen hosszú 0-s sorozatok esetén a szinkronizáció itt is problémás, de a bitbeszúrási módszer itt is használható.

  

AMI kódolás

 

2. fejezet: Ellenőrző kérdések és válaszok 1 - 12

2. fejezet: Ellenőrző kérdések és válaszok 25 - 36

2. fejezet: Ellenőrző kérdések és válaszok 37 - 48


Ábrajegyzék

Bevezetés

1.fejezet: A hálózatok célja, alkalmazása, alapfogalmak

2.fejezet: Fizikai átviteli jellemzők és módszerek

3.fejezet: Közeg-hozzáférési módszerek

4.fejezet: Adatkapcsolati protokollok

5.fejezet: Hálózati réteg

6.fejezet: A felsőbb rétegek

7.fejezet: Lokális hálózatok

8.fejezet: A TCP/IP protokoll és az Internet

9. fejezet: Szótár

Tárgymutató