Regurális kifejezések szintaxisa

(unknown)

Regurális kifejezések szintaxisa -- PCRE regurális kifejezések nyelvtanának leírása

Leírás

A PCRE könyvtár függvények sorát tartalmazza, amelyek reguláris kifejezések mintaillesztését végzik el ugyanazt a szintaxist és szemantikát használva - néhány eltérést nem számítva -, mint a Perl 5. (lásd alább). A jelenlegi megvalósítás Perl 5.005-höz hasonló.

Perl-től való eltérések

Különbségek Perl 5.005-höz képest:

 1. 1. Alapértelmezés szerint térköznek tekintendő minden olyan karakter, amit a C könyvtár isspace() függvénye felismer, bár lehetőség van arra, hogy PCRE-t eltérő karakterkódtáblázattal fordítsuk le. Az isspace() rendszerint a szóköz, lapdobás, "kocsi-vissza", újsor és vízszintes illetve függőleges tabulátorokat tekinti térköznek. Perl 5-ben ez utóbbi már nem szerepel a listában. A \v szekvencia nagyon sokáig benne volt a Perl dokumentációjában, valójában soha nem ismerte fel mintaillesztés közben. Legalább az 5.002 verzióig ezt a karaktert is térköznek tekintették, de a 5.004 és 5.005 verziókban már nem illeszkedik a \s-re.

 2. 2. PCRE nem engedi meg az előretekintő tesztekben (lookahead assertion) a kvantorok (sokszorozók) használatát. Perl-ben ez megengedett, de nem a várt eredményt adja. Például (?!a){3}, nem azt jelenti, hogy teszteli, vajon a következő három karakter nem "a", hanem azt, hogy háromszor "jelenti", ha a következő karakter nem "a".

 3. Tagadó előretekintő tesztekben (negated lookahead assertion) szereplő "begyűjtő" részminták (capturing subpatterns) számon vannak tartva, de a hozzájuk tartozó numerikus változók soha nem kerülnek feltöltésre. Perl feltölti ezeket a numerikus változókat valamilyen, a sikertelen teszt előtti mintára illeszkedő részt követő karakterekkel, de csak akkor, ha a tagadó előretekintő tesztnek csak egy ága volt.

 4. A bináris nullkarakter használata megengedett a tárgyszövegben, de a mintában nem, mert a mintául szolgáló sztring nullvégű C sztringként adódik át. A "\\x00" vezérlőszekvencia használható a mintában bináris nullkarakter megjelenítésére.

 5. Nem támogatja az alábbi Perl vezérlőszekvenciákat: \l, \u, \L, \U, \E, \Q. Valójában ezek a funkciók a Perl sztringkezelő részében vannak megvalósítva, és nem tartoznak annak mintaillesztő motorjához.

 6. A Perl \G tesztjét nem támogatja, mivel nem fontos az egyszeres minta illesztésekben.

 7. Magától érthetődően PCRE nem támogatja a (?{kód}) szerkezetet.

 8. A kézikönyv írása során néhány furcsaság még van a Perl 5.002_2-ben a begyűjtött sztringek feltöltésével kapcsolatban, ha a mintarészek ismétlődhetnek. Például, "aba"-ra illesztve a /^(a(b)?)+$/ mintát $2 numerikus változó értéke "b" lesz, míg a "aabbaa"-ra illesztve /^(aa(bb)?)+$/ -t $2 üres marad. Mindamellett /^(aa(b(b))?)+$/ -ra módosítva a mintát $2 és $3 is beállításra kerül. Perl 5.004-ben $2 mindkét esetben beállításra kerül, mint ahogy ez a PCRE-re is igaz. Ha a jövőben a Perl-ben ezt egységesíteni fogják, akkor PCRE követni fogja ezt.

 9. Másik mindeddig megoldatlan eltérés, hogy pl. /^(a)?(?(1)a|b)+$/ minta Perl 5.002_2-ben illeszkedik a "a"-ra, míg PCRE-ben nem. Ráadásul mind Perl-ben mind PCRE-ben /^(a)?a/ minta "a"-ra illesztése során a $1 változó üresen marad.

 10. PCRE néhény bővítést is nyújt a Perl reguláris kifejezéseinek lehetőségeihez:

  1. Jóllehet a hátratekintő tesztek csak rögzített hosszúságú sztringekre illeszkedhetnek, az alternatív ágak mindegyikében különböző hosszúságú sztringre illeszkedő minta adható meg. Perl 5.005-ben minden ágban ugyanakkorának kell lennie ennek a hossznak.

  2. Ha a PCRE_DOLLAR_ENDONLY be van kapcsolva, és a PCRE_MULTILINE nincs bekapcsolva, akkor $ metakarakter csakis a sztring legvégére illeszkedik.

  3. Ha PCRE_EXTRA be van kapcsolva, akkor bármilyen külön jelentéssel nem bíró karakter előtti visszaperjel hibának minősül.

  4. Ha PCRE_UNGREEDY be van kapcsolva, akkor a kvantorok (sokszorozók) mohóságát fordítva értelmezi, azaz, alapértelmezés szerint nem mohók, csak ha egy kérdőjel ? áll utánuk.

A reguláris kifejezések részletei

Bevezetés

Az alábbiakban a PCRE által megvalósított reguláris kifejezések szintaktikáját és szemantikáját adjuk meg. A reguláris kifejezések leírása a Perl dokumentációnak része is, és néhány könyv is foglalkozik vele, némelyik rengeteg példával. Jeffrey Friedl "Mastering Regular Expression" c. könyve, amely az O'Reilly gondozásában jelent meg (ISBN 1-56592-257-3) igen nagy mélységben tárgyalja a reguláris kifejezéseket. Az itteni leírást referenciának szánjuk.

A reguláris kifejezés maga egy minta, amit a tárgyszövegre kell illeszteni balról jobbra. A karakterek többsége maga helyett áll a mintában, azaz csak saját magára illeszkedik a tárgyszövegben. Egy egyszerű példán bemutatva: az a gyors vörös róka minta a tárgyszöveg azon részére illeszkedik, ami megegyezik vele (azaz ahol az a gyors vörös róka előfordul).

Metakarakterek

A reguláris kifejezések ereje abban rejlik, hogy lehetőségünk van vagylagosságot (alternatívákat) és ismétléseket megadni a mintában. Ezeket a metakarakterek használatával lehet megadni, amelyek nem saját maguk helyett állnak a mintában, hanem speciális jelentéssel bírnak.

Két különböző típusú metakarakter létezik: az egyik bárhol előfordulhat a mintában, kivéve szögeletes zárójelek [] között, és a másik, ami csak szögeletes zárójelek között azonosítható metakarakterként. A szögletes zárójeleken kívüli metakarakterek:

\

több karakterből álló vezérlőszekvencia kezdetét jelzi

^

tárgyszöveg elejét (vagy sor elejét többsoros módban) jelenti

$

tárgyszöveg végét (vagy sor végét többsoros módban) jelenti

.

bármilyen karakterre illeszkedik, kivéve az újsor karaktert (alapértelmezés szerint)

[

karakterosztály definició kezdetét jelzi

]

karakterosztály definició végét jelzi

|

elágazás kezdetét jelzi

(

részminta kezdetét jelzi

)

részminta végét jelzi

?

opcionálitást jelez (0 vagy 1 előfordulást engedélyez), vagy kibővíti az előtte álló ( jelentését, és a kvantorok (sokszorozók) mohóságát befolyásolja

*

"0 vagy több" kvantor (sokszorozó)

+

"1 vagy több" kvantor (sokszorozó)

{

"min/max" kvantor (sokszorozó) kezdetét jelzi

}

"min/max" kvantor (sokszorozó) végét jelzi

A minta szögletes zárójelek [] közötti részét karakterosztálynak hívjuk. A karakterosztályokban engedélyezett metakarakterek a következők:

\

több karakterből álló vezérlőszekvencia kezdetét jelzi

^

negálja az osztályt, kizáró / tagadó osztályt definiál, de csak ha ez az első karakter az osztályon belül

-

karaktertartományt jelez

]

lezárja a karakterosztályt

A következő fejezetek a metakarakterek használatát írják le.

visszaperjel \

A visszaperjel \ karakternek számos alkalmazása van. Először is, ha nem alfanumerikus karakter követi, akkor annak bármilyen különleges jelentését (metakarakterek) figyelmen kívül hagyja, és azt mint maga helyett álló karaktert értelmezi. Ebben a minőségében mind karakterosztályon belül mind kívül használható.

Például, ha "*" karaktert kell illeszteni, akkor "\*"-t kell írni a mintában. Akármikor használható ez a szerkezet, akár a következő karakter egyébként metakarakterként lenne értelmezve, akár nem. (Egy kivétel van lásd a ] karakternél - a fordító.) Ezért biztos módszer előírni azt, hogy minden nem alfanumerikus karakter maga helyett álljon, úgy, hogy visszaperjelet (\) írunk elé. Különben ha a visszaperjelre szeretnénk illeszteni, akkor "\\"-t kell írni.

Ha a minta PCRE_EXTENDED módosítóval van megadva, akkor minden olyan térközkaraktert figyelmen kívül hagy, amely karakterosztályon kívül vagy karakterosztályon kívüli "#" és azt követő újsor-karakter között szerepel. Visszaperjellel bevezetett térköz- vagy "#" karakterek a minta részét képezik.

A visszaperjel másik alkalmazása a nem nyomtatható karakterek kódolását teszi láthatóvá a mintában. Nincs megszorítás a nem nyomtatható karakterek megjelenésére, kivéve a mintát lezáró nullkaraktert. Ha a minta szövegszerkesztés folyományaként áll elő, akkor általában könnyebb valamelyik alábbi vezérlőszekvenciát használni, mint az általuk reprezentált karakter bináris alakját:

\a

csengő karakter (hexadecimálisan 07)

\cx

"control-x", ahol x bármilyen karakter lehet

\e

"escape" (hexadecimálisan 1B)

\f

lapdobás (hexadecimálisan 0C)

\n

újsor (hexadecimálisan 0A)

\r

kocsivissza (hexadecimálisan 0D)

\t

tabulátor (hexadecimálisan 09)

\xhh

hh hexadecimális kódú karakter

\ddd

ddd oktális kódú karakter, vagy "hivatkozás"

A "\cx" feloldása precízen megfogalmazva a következő: ha "x" kisbetű, akkor nagybetűvé konvertálódik. Ezután a karakter 6. bitjét (hexadecimálisan 40) invertálja. Ilyenformán "\cz"-ból hexadecimális 1A lesz, de "\c{"-ból hexadecimális 3B lesz, míg "\c;"-ból hexadecimális 7B.

A "\x" után két hexadecimális számjegy kerül beolvasásra (a betűk lehetnek kis és nagybetűk is).

A "\0" után két további oktális számjegy kerül beolvasásra. Minden esetben - még ha kevesebb, mint két számjegy került is megadásra - a meglevő számjegyek lesznek felhasználva. Ekképpen "\0\x\07" egy olyan sorozatot definiál, ahol két bináris nullkaraktert követ egy csengőkarakter. Bizonyosodj meg affelől, hogy mindig van két számjegy a kezdő 0 után, ha a következő karakter oktális számjegy!

A nem 0-val folytatódó visszaperjel kezelése bonyolult. Karakterosztályon kívül PCRE ezt és a soron következő számjegyeket tízes számrendszerbeli számként értelmezi. Ha szám 10-nél kisebb vagy legalább ezzel a számmal egyező "gyűjtő" nyitó zárójel előzi meg a kifejezésben, akkor az egész sorozatot hivatkozásként értelmezi. Később a zárójelezett részminták fejezetében részletesen tárgyaljuk, hogyan használható is ez.

Karakterosztályon belül vagy ha a tízes számrendszerbeli szám 9-nél nagyobb, és nincs ennyi számú "gyűjtő" részminta, akkor PCRE újraolvassa a visszaperjelet követő három oktális karaktert, és egy bájtra váltja a 8 legkisebb helyiértékű bitet. Bármely rákövetkező számjegy maga helyett áll, magára illeszkedik.

\040

egy másik módja a szóköz megadásának

\40

ugyanaz mint előbb, ha biztosított, hogy 40-nél kevesebb "gyűjtő" részminta van előtte

\7

mindig hivatkozásként értelmezi

\11

hivatkozás is lehet, vagy a tabulátort írhatjuk így

\011

mindig tabulátort jelent

\0113

tabulátor és utána egy "3"

\113

113-as oktális kódú karakter ("K"), mivel hivatkozások száma nem lehet több, mint 99

\377

egy olyan bájt, ami teljes egészében 1 értékű biteket tartalmaz

\81

akár hivatkozás is lehet, vagy egy bináris nullkarakter és utána két karakter egy "8" és egy "1"

Figyelj arra, hogy 100-nál nagyobb oktális értékek elé nem szabad bevezető 0-t írni, mert mindig csak három oktális kerül beolvasásra.

Minden sorozat, ami egy egyszerű bájtot határoz meg, karakterosztályon belül és kívül is használható. Ráadásul karakterosztályokon belül a "\b" szekvencia "visszatörlés" karakterként (backspace) (hexadecimálisan 08) jelent. Ennek karakterosztályokon kívül más jelentése van (lásd alább).

A visszaperjel harmadik alkalmazási módja általános karakterfajták megadása:

\d

bármilyen tízes számrendszerbeli számjegy (decimális)

\D

bármilyen karakter, ami nem tízes számrendszerbeli számjegy

\s

bármilyen térközkarakter

\S

bármilyen nem térközkarakter

\w

bármilyen "szóépítő" karakter

\W

bármilyen nem "szóépítő" karakter

Mindegyik szekvenciapár két diszjunkt (egymással nem átfedő) részre osztja a karakterek teljes halmazát. Minden karakter csakis a párok egyik felébe tartozik.

"Szóépítő" karakter minden betű vagy számjegy vagy aláhúzás, azaz minden olyan karakter, amit egy Perl-típusú "szónak" része lehet. A betűk és számjegyek értelmezése a PCRE karaktertáblázataitól függ, amelyek változhatnak ha nyelvi beállítástól függően. Például, "fr" (vagy "hu" - a fordító) nyelvi beálllítás esetén 128-nál magasabb kódú karakterek használatosak az ékezetes betűkhöz, amelyekre illeszkedik a \w.

Ezek a karakterfajták mind karekterosztályokon belül és kívül is alkalmazhatók. Mindegyik csak egy, a neki megfelelő karakterre illeszkedik. Ha az aktuális illeszkedési pont a tárgyszöveg vége, akkor mindegyik sikertelen lesz, mert egyáltalán nincs karakter, amire illeszteni lehetne.

A visszaperjelet végül de nem utolsósorban néhány egyszerű teszt megadására használhatjuk. A tesztek (assertion) olyan feltételek, amelyeknek az illesztés adott pontján kell teljesülnie anélkül, hogy a tárgyszöbegből karaktereket használnának el - és így karaktereket vennének el az illesztéstől. Később megadjuk, hogy hogyan használhatók a részminták összetettebb tesztek megadásához. A "visszaperjeles" tesztek:

\b

szóhatár

\B

nem szóhatár

\A

tárgyszöveg kezdete (függetlenül többsoros üzemmódtól)

\Z

tárgyszöveg vége vagy újsor karakter a végén (függetlenül többsoros üzemmódtól)

\z

tárgyszöveg vége (függetlenül többsoros üzemmódtól)

Ezek a tesztek karakterosztályokban nem használhatók. (Figyeld meg, hogy "\b"-nek eltérő jelentése van karakteroszályokon belül, nevezetesen itt a "visszatörlés" karakter helyett áll.)

A szóhatár a tárgyszöveg azon poziciója, ahol az aktuális és az azt megelőző karakterek fajtája \w illetve \W vagy fordítva (az egyik \w-re illeszkedik, míg a másik \W-re), vagy a tárgyszöveg eleje illetve vége, ha az első illetve utolsó karakter a \w-re illeszkedik.

A \A, \Z és \z tesztek különböznek a hagyományos kalap(os ékezet) "^" és dollárjel "$" szimbólumoktól, mert az előbbiek minden esetben csakis a tárgyszöveg legelejére illetve legvégére illeszkednek. Nem befolyásolja a viselkedésüket sem PCRE_NOTBOL sem PCRE_NOTEOL módosító. A \Z és \z közti különbség annyi, hogy a \z csak a tárgyszöveg végére illeszkedik, míg \Z az esetlegesen a tárgyszöveg végén lévő újsor karakter előtt is.

kalap(os ékezet) ^ és dollárjel $


     Karakterosztályokon   kívül  az  alapértelmezett  illesztési
     üzemmódban a kalap(os ékezet) egy olyan tesztet jelent,amely
     csak akkor és csak is akkor igaz (TRUE), ha  a pillanatnyi
     illesztési pont  a tárgyszöveg kezdete.  Karakterosztályokon
     belül teljesen más jelentése van (lásd alább).

     A kalapnak akkor nem szükséges  a minta legelején állnia, ha
     több  választási  lehetőség  is  fennáll (lásd:  retesz pipa
     csővezeték |), de minden választható ágban a legelsőnek kell
     lennie, ha azt akarod, hogy a minta valaha is illeszkedjen.
     Ha mindegyik  lehetséges ág  "kalappal" kezdődik,  azaz ha a
     minta  mindenesetben  csak  a  tárgyszöveg  elejétől  kezdve
     illeszkedhet, akkor "(le)rögzített" mintáról beszélünk.
     (Más módja is van, hogy egy mintát "rögzíts".)

     A dollárjel olyan tesztet jelent, amely csak akkor és csakis
     akkor  igaz (TRUE),  ha  a pillanatnyi  illesztési pont  a
     tárgyszöveg vége vagy egy újsor karakter előtti pozició - az
     alapértelmezés szerint. A dollárjelnek akkor nem szükséges a
     minta legvégén állnia, ha több választási lehetőség is fennáll
     (lásd: retesz pipa csővezeték |),de minden választható ágban
     - ahol szerepel - a legutolsónak kell lennie. A dollárjelnek
     nincs külön jelentése karakterosztályokon belül.

     A dollárjel  jelentése  megváltozik  és  csak  a tárgyszöveg
     végére illeszkedik, ha a PCRE_DOLLAR_ENDONLY módosító be van
     kapcsolva  a  minta fordításakor / kiértékelésekor  vagy  az
     illesztés pillanatában. Ez nem érinti a \Z tesztet.

     A kalap(os ékezet) és a dollárjel jelentését  megváltoztatja
     PCRE_MULTILINE módosító bekapcsolása. Ebben az esetben a
     közbenső "\n" újsorkarakterek közvetlen előtti illetve utáni
     pozicióira  is  illeszkednek  a  tárgyszöveg  eleji  és végi
     pozición felül. Például, így a /^abc$/ minta többsoros
     üzemmódban  illeszkedik a  "def\nabc" szövegre, de egyébként
     nem. Következésképpen az egysoros üzemmódban  "rögzítettnek"
     tekintett  minták,  nem  "rögzítettek" többsoros üzemmódban,
     mert ekkor  "^"-kal  kezdődő  vagylagos ágak nem tekinthetők
     "rögzítettnek". A PCRE_DOLLAR_ENDONLY módosítót figyelmen kívül hagyja, ha a
     PCRE_MULTILINE, módosító be van kapcsolva.

     Figyelj  arra,  hogy  a  \A, \Z  és  \z  szekvenciák mindkét
     üzemmódban használhatók a tárgyszöveg elejére illetve végére
     illesztésben, és ha minden  vagylagos ág  \A -val  kezdődik,
     akkor a minta mindig "rögzített" lesz akármi is a
     PCRE_MULTILINE módosító állapota.
     

pont .


      Karakterosztályokon  kívül  a  pont  bármelyik  karakterre
     illeszkedik  beleértve minden  nem nyomtatható karaktert is,
     kivéve az újsort - alapértelmezés szerint. Ha a PCRE_DOTALL
     be van kapcsolva, akkor az újsor karakterre  is illeszkedik.
     A pont kezelése  teljesen független  a kalap(os ékezet) ^ és
     a dollárjel $ kezelésétől, az egyetlen közös hármukban, hogy
     mindegyiknek köze van az újsor karakterhez. A pontnak  nincs
     speciális jelentése karakterosztályokon belül.
     

Szögeletes zárójel []


     A nyitó szögeletes zárójel egy karakterosztály kezdetét, míg
     a záró párja annak  végét jelzi.  A bezáró zárójel önmagában
     nem hordoz  speciális  jelentést. Ha egy ] karaktert  kell a
     karakterosztályon belül megadni, akkor  annak  vagy  legelöl
     kell állnia - az esetleges kalap(os ékezet) után -, vagy egy
     visszaperjelet kell eléírni.

     A karakterosztályok  csak a tárgyszöveg egyetlen karakterére
     illeszkednek.  Ha a karakterosztály legelső karaktere  nem a
     kalap(os ékezet) ^,akkor ez csak a karakterosztályba tartozó
     karakterek valamelyikére illeszkedik,  ha a legelső karakter
     kalap(os ékezet) ^ ,  akkor  pedig  csak azokra, amelyek nem
     elemei  az osztálynak. (Ez utóbbit hívjuk tagadó vagy kizáró
     karakterosztálynak - a fordító.)  Ha a kalap(os ékezet)  ^
     karaktert kell megadni egy karakterosztály elemeként,  akkor
     az nem lehet a legelső pozicióban, vagy visszaperjelet  kell
     eléírni.

     Az [aeiou] karakterosztály  például  minden kisbetűs  ékezet
     nélküli  magánhangzóra illeszkedik,  míg  az  [^aeiou]  pont
     ezekre nem. A kalap(os ékezet) kényelmes jelölési forma olyan
     karakterosztályok  megadására,  ahol  a  kizárandó  elemeket
     könnyebb felsorolni. Ez nem teszt,  ez karaktereket  használ
     el a tárgyszövegből, ezért a tárgyszöveg végén  az illesztés
     sikertelen lesz.

     Amikor a kis- és nagybetűk különbözősége nem számít, akkor a
     betűk  a  kis- és nagybetűs  alakjukat is  képviselik, tehát
     ilyen esetben például  [aeiou]  illeszkedik az "A"-ra  és az
     "a"-ra is, és az [^aeiou] nem  illeszkedik a "A"-ra, csak ha
     a kis- és nagybetű különbözősége számít.

     Karakterosztályokban  az újsort  soha nem kezelik különleges
     módon, bármi is a PCRE_DOTALL és a PCRE_MULTILINE módosító
     értéke. A kizáró karakterosztályok - mint pl.: [^a] -  pedig
     mindig illeszkednek az újsor karakterre.

     Az "-" elválasztójellel karaktertartományokat  lehet megadni
     a karakterosztályon belül.  A [d-m], például, a d és m közti
     bármelyik karakterre illeszkedik - d-t és m-et is beleértve.
     Ha az elválasztójelet kell a karakterosztályon belül megadni,
     akkor  vagy  egy  visszaperjelet  kell  eléírni,  vagy olyan
     pozicióban kell megadni, ahol  nem lehet  tartományképzőként
     értelmezni, jellemzően a  karakterosztály első  vagy  utolsó
     tagjaként.

     A "]" karaktert ebben a  literális formában  nem  lehet  egy
     tartomány záró tagjaként használni.  A [W-]46] minta például
     azt  jelenti,  hogy  a  "W" és "-"  karakterek  valamelyikét
     kövesse  a  "46]"  sztring,  ezért  a  "W46]"  vagy a "-46]"
     illeszkedik a mintára. Ha  azonban visszaperjelet írunk elé,
     akkor a visszaperjel lesz a tartomány felső határa, és ekkor
     "[W-\]46]" mintát egy egyszerű  osztályként értelmezi,  amit
     három különálló karakter követ.  Oktális  vagy hexadecimális
     ábrázolásban  lehet megadni a  "]"-t mint  tartományt lezáró
     karaktert.

     A tartományok  meghatározásakor  az  ASCII  karaktertáblázat
     karakterkódjai számítanak. A karakterek helyett  a numerikus
     kódjaik  is  használhatók,  például [\000-\037].  Ha kis- és
     nagybetűkre nem érzékeny az illesztés és a tartomány betűket
     is  felölel,  akkor  azok  mind  a  kis-  mind  a  nagybetűs
     alakjuknak  megfelelő  karaktereket egyaránt  helyettesítik,
     például a [W-c] ugyanaz, mint a  [][\^_`wxyzabc] , és  ha  a
     "fr" nyelvi beállítást használjuk, akkor a [\xc8-\xcb] minta
     illeszkedik minden ékezetes e illetve E karakterre.
     (franciában van pár ilyen :)

     A karakterosztályokhoz karakterfajtákat - \d, \D, \s, \S, \w
     és \W -t -  is  hozzáadhatunk,  és  így  a  fajtába  tartozó
     karaterekkel  bővíthejük.  A  [\dABCDEF] - például -  minden
     hexadecimális számjegyre illeszkedik . A  kalap(os ékezet)-t
     a nagybetűs (tagadó) fajtákkal együtt használva  kényelmesen
     megadható a kisbetűs párjuknál korlátozotabb halmaz.A [^\W_]
     karakterosztály minden betűre és számjegyre illeszkedik,  de
     az aláhúzásra nem (ami ugyancsak eleme a \w-nek).

     A  \,  -, a kezdő ^  és a záró ] karakterektől eltekintve  a
     nem alfanumerikus karaktereknek nincs  különleges jelentésük
     a karakterosztályokon belül, de nem okoz gondot,  ha esetleg
     visszperjel előzi meg ezeket.
     

Retesz, pipa, csővezeték |


     A  "|"  karakterrel  vagylagos - alternatív - mintákat lehet
     megadni, pontosabban azokat választja el egymástól.  Például

       gyula|sacika

     minta illeszkedik a "gyula" és a "sacika" szövegre is.
     Bármennyi  vagylagos mintát fel lehet sorolni, köztük az üres
     mintát is, ami az üres sztringre illeszkedik. Az illesztés  a
     mintákat balról jobbra,  egymás után  sorjában veszi,  és  a
     legelső sikeresen illesztett lesz használva.  A részmintákban
     használt vagylagos ágak esetében a "sikeresen" azt jelenti, a
     minta fennmaradó részét is sikerül illeszteni.
     

Módosítók mintán belüli beállításai


     A PCRE_CASELESS , PCRE_MULTILINE , PCRE_DOTALL és
     PCRE_EXTENDED módosítókat a minta belsejében is  átállíthatjuk
     "(?" és ")" közé írt Perl-beli betűjelzéseikkel. Ezek a betűk:

       i = PCRE_CASELESS
       m = PCRE_MULTILINE
       s = PCRE_DOTALL
       x = PCRE_EXTENDED

     A "(?im)" bekapcsolja a többsoros és a "kis-nagybetű mindegy"
     üzemmódot. Kikapcsolni az egyes beállításokat az  eléjük írt
     kötőjellel lehet. Ezenkívül a módosítók együttes állítása is
     megengedett, például a (?im-sx) bekapcsolja a PCRE_CASELESS-t
     és a PCRE_MULTILINE-t  valamint kikapcsolja PCRE_DOTALL-t
     és PCRE_EXTENDED-t. Ha egy betűjelzés a kötőjel mindkét oldalán
     szerepel, akkor a módosító ki lesz kapcsolva.

     Ezeknek a beállításoknak  az érvényességi köre  attól  függ,
     hogy  a mintán belül  hol fordulnak elő.  Minden  részmintán
     kívüli beállítás olyan,  mintha  az illesztés kezdetén  lett
     volna megadva, ezért a következő minták tökéletesen ugyanúgy
     működnek:

       (?i)abc
       a(?i)bc
       ab(?i)c
       abc(?i)

     , ami ugyanaz, mintha az "abc" mintát PCRE_CASELESS módosítóval
     adtuk volna meg. Másszóval a legfelső szintű beálllítások az
     egész mintára érvényesek, hacsak egy részmintában  felül nem
     bírálod azokat. Ha a módosítónak több beállítása is szerepel
     a legfelső szinten, akkor a  jobbról legutolsó fog  érvényre
     jutni.

     Ha részmintán  belül történik  módosítóváltoztatás,  akkor a
     hatás különböző (Perl 5.005 viselkedésbeli változása).
     A  részmintán  belüli  módosító-állítás   csak  a  részminta
     hátramaradó részét érinti, ezért

       (a(?i)b)c

     minta csak az "abc" és "aBc" szövegekre illeszkedik feltéve,
     hogy PCRE_CASELESS módosítót nem adtuk meg. Ez azt
     jelenti, hogy  a minta különböző  helyein a módosítók más és
     más értékeit lehet beállítani.  Bármilyen  változtatás  egy
     vagylagos (választható) ágban a következő ágakra is hatással
     van ugyanabban a részmintában, például

       (a(?i)b|c)

     minta  illeszkedik az "ab", "aB", "c" és "C" szövegekre  még
     akkor is, ha "C"-re illeszkedve az nem is az első ágra esett
     a választás, ahol a módosító  be lett állítva. Ennek  az  az
     oka,  hogy  a  módosító  beállítások hatásai már a kifejezés
     fordításakor / kiértékelésekor rögzülnek, máskülönben  néha
     nagyon furcsa viselkedést tapasztalhatnánk.

     A PCRE-specifikus PCRE_UNGREEDY és PCRE_EXTRA módosítókat
     a Perl-kompatibilisekhez hasonló módon állíthatók, az U és X
     karakterek használatával.A (?X) beállítás különleges, mert -
     még a legfelső szinten is - mindig hamarabb kell szerepelnie
     a mintában,  mint a további kapcsolóknak.  Legjobb  a  minta
     legelejére rakni.
     

Részminták


     A  részminták  egymásba  ágyazhatók, és  kerek zárójel fogja
     közre őket. A minta egy darabját részmintaként szerepeltetni
     két dolgot jelent:

     1. Elágazási lehetőségek helyét jelöli ki (csoportosítás):

       szél(toló|kakas|)

     minta  illeszkedik  a  "szél",  "széltoló" vagy  "szélkakas"
     szavak egyikére. Zárójel nélkül a "széltoló"-ra, a "kakas"-ra
     vagy az üres sztringre illeszkedne.

     2.  A részmintát  "gyűjtő" részmintává  változtatja.  Ha  a
     teljes mintát sikerült illeszteni, akkor a tárgyszöveg  azon
     részei,  amelyek   a  "gyűjtő"  részmintákra   illeszkedtek,
     a pcre_exec() függvény ovector paraméterében a hívó
     függvénynek  lesznek  átadva.
     A kerek nyitó zárójelek számozása balról jobbra 1-től kezdve
     történik, és "gyűjtő" részminták (sor)számát adják.

     Például, ha az "a vörös király" szöveget illesztjük

       a ((vörös|sápadt) (király|királynő))

     mintára, akkor a megtalált / begyűjtött szövegrészek :
     1. "vörös király", 2. "vörös" és 3. "király".

     Az a tény,  hogy a kerek zárójelnek  kettős szerepe van, nem
     minden esetben hasznos.  Sokszor előfordulhat, hogy  csak  a
     csoportosító funkcióra van szükségünk "begyűjtés"  nélkül.
     Erre szolgál a nyitó zárójel után irható "?:" karaktersorozat
     , mert  ekkor  a részminta  nem  gyűjti  be / tárolja  el  a
     ráilleszkedő szövegrészt, és  nem is számít bele a következő
     "gyűjtő" részminták sorszámozásába. Az előző példánál maradva
     "a sápadt királynő"

       a ((?:vörös|sápadt) (király|királynő))

     mintára  illesztve  a megtalált /  begyűjtött  részminták :
     1. "sápadt királynő" és a 2. "királynő".
     A "gyűjtő" részminták száma legfeljebb 99 lehet,és az összes
     részminta "gyűjtő" és "nem-gyűjtő" együtt legfeljebb 200.

     Ha egy nem-gyűjtő részminta elején módosítókat kell állítani,
     akkor kényelmes rövidítésként használható, hogy  a módosítók
     betűjelei  a "?"  és a ":"  közé írhatók.  Ebből  adódóan az
     alábbi két minta

       (?i:szombat|szerda)
       (?:(?i)szombat|szerda)

     pontosan ugyanazokra a sztringekre illeszkedik.
     Mivel  a vagylagos / választható  ágak  próbálgatása  balról
     jobbra  történik,  és  a  módosító  hatása  addig él, amíg a
     részminta le nem zárul, az egyik ágban  beállított  módosító
     hatással  van  a következő ágra  is,  ezért  a fenti  minta
     illeszkedik a "SZERDA" és "Szombat" szavakra is.
     

ISMÉTLÉSEK


     Az ismétléseket kvantorokkal (sokszorozókkal) lehet megadni
     a következő poziciók után:

       egyszerű karakter (esetleg visszaperjellel bevezetve),
       . metakarakter,
       karakterosztály,
       hivatkozás (ld. következő szakasz) vagy
       zárójeles részminta (nem teszt)

     után.

     Az  általános  ismétlő  kvantor  (sokszorozó)  -   kapcsos
     zárójelben vesszővel elválasztva - írja elő azt minimális és
     maximális előfordulási számot, ahányszor a mintát illeszteni
     kell illetve lehet. Ezeknek 65536-nél kisebbnek kell lenniük,
     és az első legfeljebb annyi lehet, mint a második. Például a

       z{2,4}

     minta illeszkedik a "zz", "zzz" vagy "zzzz" szövegekre.
     Az egymagában álló  záró kapcsos zárójel  nem bír  speciális
     jelentéssel. Ha a második számot  nem adjuk meg, de a vessző
     szerepel, akkor az illesztésnek nincs felső határa,  de ha a
     vesszőt is elhagyjuk, akkor a kvantor (sokszorozó)  pontosan
     a megadott számú illesztést engedi csak. Ekképpen:

       [aáeéiíoóöőuúüű]{3,}

     legalább 3 egymást követő magánhangzóra illeszkedik, de akár
     többre is, míg a

       \d{8}

     csakis 8 darab számjegyre. Ha  a nyitó kapcsos zárójel olyan
     helyen szerepel,  ahol kvantor nem szerepelhet,  akkor  betű
     szerint lesz figyelembe véve, maga helyett áll a mintában. A
     {,6} például nem kvantor (sokszorozó), hanem egy négy
     karakteres minta betű szerint értelmezve.

     A  {0} kvantor  (sokszorozó)  megengedett,  és hatása olyan,
     mintha  az  előtte álló mintaelem és maga a kvantor  nem  is
     szerepelne.

     Kényelmi és  történelmi okokból  három,  gyakori  kvantornak
     létezik rövidítése is:

       *    egyenlő a {0,} - val
       +    egyenlő a {1,} - val
       ?    egyenlő a {0,1} - val

     Végtelen  ciklusokat is lehet  definiálni úgy, ha egy  olyan
     részmintát  sokszorozzunk  felsőhatár  nélkül, amelynek  nem
     muszáj illeszkednie egyetlen karakterre sem, például:

       (a?)*

     Perl és PCRE korábbi verziói hibát jeleztek az ilyen  minták
     kiértékelésekor / fordításakor. Azonban vannak esetek,amikor
     ezek a minták is hasznosak lehetnek, ezért ezeket a mintákat
     most  már  elfogadják, de  ha  a részminták  ismételten  nem
     illeszkednek   egy  karakterre   sem,  a  ciklust erőszakkal
     megszakítják.

     Alapértelmezés szerint  a kvantorok (sokszorozók)  "mohók" ,
     azaz  amennyi karakterre  csak illeszteni tudnak,  azt  mind
     elhasználják a tárgyszövegből a felső határ figyelembe vétele
     mellett  és anélkül, hogy  a minta többi része  sikertelenül
     illeszkedne.
     A klasszikus példa, ahol ez problémát okoz,  a C forráskódok
     megjegyzéseire illeszkedő kifejezés. Ezek a megjegyzések nem
     egymásba ágyazhatók, /* és */ közé írt tetszőleges szövegek,
     amelyekben szerepelhet a * és / jel is (nem egymás mellett).

       /\*.*\*/

     mintát a

       /* első megjegyzés */  c_code();  /* második megjegyzés */

     C forrásrészletre illesztve kudarcot vallunk -  köszönhetően
     a .* elem mohóságának. (Az illesztés sikeres, csak nem  arra
     való, amire szerettük volna - a fordító).

     Ha azonban a kvantort (sokszorozót) kérdőjel ? követi, akkor
     ez megszünteti annak mohóságát, és csak a lehető legkevesebb
     illesztést engedi, ezért a

       /\*.*?\*/

     minta az, ami C forráskódú megjegyzésekre való.  A különböző
     kvantorok (sokszorozók)  jelentése  egyébként  nem  változik
     ettől,  csak az előnyben részesített  illeszkedési számuk. A
     kérdőjelnek  ez a szerepe nem összetévesztendő  a feltételes
     kvantorral (sokszorozóval), mert  a kérdőjelet kétféleképpen
     és néha megkettőzve használjuk, például:

       \d??\d

     egy számjegyre illeszkedik leginkább, és csak akkor kettőre,
     ha a minta maradék része másképp nem illeszkedne.

     Ha a PCRE_UNGREEDY módosító be van kapcsolva, akkor
     a kvantorok (sokszorozók)  alapértelmezés szerint  nem mohók
     (szerények :), csak ha egykérdőjel követi őket. Másszóval, a
     kérdőjel  átállítja  a  kvantorok   alapértelmezés  szerinti
     viselkedését.

     Amikor  egy  zárójelezett  részminta  egynél  többször  vagy
     legfeljebb  meghatározott  számban   ismétlődhet,  akkor   a
     kiértékelt minta  több   memóriát  foglal  el a minimális és
     maximális előfordulással arányosan.

     Ha a minta .* -val vagy .{0,} -val kezdődik és a PCRE_DOTALL
     módosító (Perl-beli /s-nek megfelelője) be van kapcsolva, és
     így a . illeszkedik  az  újsor karakterre is,  akkor a minta
     hallgatólagosan  "rögzített" lesz, mert bármi is  következik
     utána, az a tárgyszöveg minden  karakterpoziciójára "rá lesz
     próbálva", így  nincs az  elsőn kívül  más  karakterpozició,
     ahonnan az egész illesztés újrakezdődhetne.  PCRE  az  ilyen
     mintákat  úgy tekinti,  mintha \A-val kezdődne.  Azokban  az
     esetekben,  amikor tudjuk,  hogy a tárgyszöveg nem tartalmaz
     újsorkaraktereket  és  a minta  .* -gal  kezdődik,  érdemes
     beállítani a PCRE_DOTALL módosítót vagy ^ -t használni
     a  "rögzítés"  eléréséhez,  hogy  ezt  az  optimalizálást
     kieszközöljük.

     Ha a "(be)gyűjtő" részminta  az  illesztés  során ismételten
     felhasználásra kerül, akkor a begyűjtött / megtalált szöveg-
     rész az utolsó ismétlésben illeszkedő rész lesz. Például a

       (csori[keat]{3}\s*)+

     minta  a "csorikea csoriaet"  történő  illesztése  után  a
     begyűjtött / megtalált szövegrész "csoriaet" lesz. Egymásba
     ágyazott részminták esetén a begyűjtött érték lehet, hogy az
     előző lépésben lett beállítva, például:

       /(a|(b))+/

     illesztve a "aba" -ra a második begyűjtött szövegrész a "b".
     

HIVATKOZÁSOK


     Karakterosztályon kívül visszaperjelet követő számjegy(ek) a
     mintában  korábban előforduló  "gyűjtő"  részmintára történő
     hivatkozásnak minősül(nek), ha a számnak megfelelő "gyűjtő"
     részminta nyitó kerek-zárójele ( előfordult már a mintában.

     Ha azonban ez a  tízes számrendszerbeli  szám 10-nél kisebb,
     akkor mindig hivatkozásnak minősül, s csak akkor okoz hibát,
     ha nincs ennyi "gyűjtő" részminta megnyitva az egész mintán
     belül.  Magyarán  a  10-nél  kisebb  sorszámú   kerek  nyitó
     zárójeleknek nem kell  a hivatkozás előtt,  a mintában ettől
     balra állniuk. Olvasd el a  "visszaperjel \" szakaszt,  ahol
     részletesen olvashatsz arról,  hogy miképpen kezeli a PCRE a
     visszaperjel után álló számjegyeket.

     A hivatkozások  az általuk megcímzett  "gyűjtő" részmintákra
     ténylegesen illeszkedő szövegrészeket testesítik meg, és nem
     azokat, amelyre  illeszkedhettek  volna  egyébként. Mindjárt
     megvilágítjuk egy példán keresztül:

       (ért|kegy) és \1elem

     illeszkedik a "kegy és kegyelem"-re és  "ért és értelem"-re,
     de nem illeszkedik az "ért és kegyelem"-re.
     Ha a kis- és nagybetűk különbsége érvényben van a hivatkozás
     pillanatában, akkor számít a betűalakok különbsége. Például

       ((?i)rah)\s+\1

     minta illeszkedik a "rah rah" és "RAH  RAH" szövegekre, de a
     "RAH rah" -ra  még   akkor  sem,  ha   az  eredeti  "gyűjtő"
     részmintában a kis- és nagybetűk  különbsége nem számított.

     Egy részmintára több hivatkozás is utalhat.  Ha a  részminta
     ténylegesen nem lett felhasználva az illesztés során,  akkor
     bármilyen hivatkozás rá hibát jelent. Például

       (a|(bc))\2

     minta mindig hibázik,  ha az illesztés "a"-val kezdődött  és
     nem "bc"-vel.Mivel legfeljebb 99 hivatkozás lehet egy mintán
     belül, minden visszaperjel után álló számjegy egy lehetséges
     hivatkozás  részét   képezheti.  Ha  a  mintát   számjeggyel
     kellene  folytatni,  akkor  a  hivatkozás  végét  valamilyen
     elválasztókarakterrel kell jelezni. Ha PCRE_EXTENDED módosító
     be van kapcsolva, akkor ez  bármilyen térközkarakter  lehet,
     egyébként egy üres megjegyzés is megfelel.

     Azok a hivatkozások, amelyek magára a hivatkozást tartalmazó
     részmintára utalnak,a részminta első illesztésekor hibáznak,
     ezért például (a\1) soha nem illeszkedik semmire. Azonban az
     ilyen hivatkozások is értelmet nyerhetnek, például az alábbi
     minta

       (a|b\1)+

     illeszkedik  a csupa "a"-ból álló  és az "aba",  "ababaa"  s
     ehhez  hasonló  sorozatokra.  A részminta  illesztés  minden
     iterációjában  a  hivatkozás  az előző iterációnak megfelelő
     karaktersorozatra utal.  Azért, hogy ez működjön, a mintának
     olyannak kell lennie,  hogy  az első lépésben nem kelljen  a
     hivatkozásnak illeszkednie.Ez vagylagos ágak vagy elhagyható
     - minimálisan 0 ismétlést előíró -  kvantor  (sokszorozó)
     használatával megoldható.
     

TESZTEK - FELTÉTELEK


     Angolul  "assertion"-nek nevezett  szerkezet  olyan  tesztet
     vagy feltételt jelent, ami a pillanatnyi  illesztési pozició
     előtti vagy utáni  karakterekre  vonatkozik,  de ténylegesen
     nem használ el  karaktereket  a tárgyszövegből  az illesztés
     elől, csak ellenőrzi  egy feltétel fennállását.  Az egyszerű
     teszteket - \b, \B,  \A,  \Z,  \z, ^ és $ - már tárgyaltuk.
     Az ennél bonyolultabbakat részmintaként kell megadni.Kétféle
     teszt van:  az előretekintő,  ami  a pillanatnyi  illesztési
     pozició utáni karaktereket vizsgálja, és a hátratekintő, ami
     az az előttieket.

     A  teszt  részmintája  a szokásos módon  illeszkedik,  attól
     eltekintve,  hogy  a  pillanatnyi  illesztési  poziciót  nem
     változtatja meg. Az előretekintő  tesztek "(?=" vagy  tagadó
     feltétel esetén "(?!" sorozattal kezdődnek, például

       \w+(?=;)

     illeszkedik minden szóra, amelyet pontosvessző követ, de a
     pontosvessző nem szerepel az illeszkedésben, és az

       ize(?!bigyo)

     illeszkedik a "ize" minden olyan előfordulására, amit nem  a
     "bigyo" követ. Nyilvánvaló, hogy egy hasonló minta

       (?!ize)bigyo

     nem azokat a "bigyo"-kat találja meg, amelyek előtt nem "ize"
     van; hanem  minden "bigyo"-t megtalál,  mert a (?!ize) teszt
     mindig igaz, hiszen az utána jövő három karakter tényleg nem
     "ize", hanem  "big"  (tesztként  nem változik  a pillanatnyi
     illesztési pozició - a fordító). Ahhoz, hogy a kívánt hatást
     érjük el a hátratekintő tesztre van szükségünk.

     A hátratekintő tesztek (?<=  vagy tagadó  feltétel esetén
     a (?<! sorozattal kezdődnek, például

       (?<!ize)bigyo

     azokat a "bigyo"-kat találja meg, amelyek előtt nincs "ize".
     A hátratekintő tesztek csak rögzített hosszúságúak lehetnek.
     Ha  azonban  több  alternatívát  adunk meg  a teszten belül,
     a különböző ágaknak lehet eltérő a hossza, ilyenformán a

       (?<=tulok|szamár)

     megengedett, ellentétben a

       (?<!kutyus(ok)?|macsk(ák)?)

     mintával, amely kiértékelés / fordítás során hibát okoz.
     Az  eltérő  hosszúságú  ágtesztek   a  hátratekintő  tesztek
     legfelső  szintjén  megengedettek.  Ez  PCRE bővítés  a Perl
     5.005-höz képest,ahol minden ágtesztnek azonos hosszúságúnak
     kell lennie. A

       (?<=ab(c|de))

     mintához hasonlók nem megengedettek, mert a legfelső szinten
     levő  egyetlen  ág  két  különböző  hosszúságú  szövegre  is
     illeszkedhet,  de átírható,  hogy  a  vagylagosságot a felső
     szintre emeljük:

       (?<=abc|abde)

     A  hátratekintő  tesztek  megvalósítása  a következő: minden
     ágra  a pillanatnyi  illesztési pozició  átmenetileg hátrébb
     kerül az ágtesztnek  megfelelő számú karakterrel  és  ezután
     illeszteni próbál. Ha nincs elég karakter  a visszalépéshez,
     az  illesztés  sikertelen lesz.  A hátratekintő tesztek  az
     egyszeri részmintákkal együtt  különösen hasznosak  lehetnek
     a szöveg végi illeszkedéseknél,  az "Egyszeri részminták" c.
     szakasz végén található erre példa.

     Számos különböző fajtájú teszt állhat egymás után, például:

       (?<=\d{3})(?<!999)ize

     minta azokra az "ize"-kre illeszkedik, ami előtt  3 számjegy
     áll, amely nem  a "999".  Figyelj  arra, hogy  minden  teszt
     egymástól  függetlenül, ugyanabban  az illesztési  pozicóban
     kerül kiértékelésre. Először  azt ellenőrzi, hogy a megelőző
     három  karakter  számjegy-e  és utána  azt, hogy  ezek nem a
     "999"-t adják.Ez a minta nem azokra az "ize"-kre illeszkedik,
     amelyek  előtt  hat  karakter áll:  három számjegy  és másik
     három,  ami  nem  a  "999", példaképpen nem  illeszkedik  a
     "123abcize" szövegre. Az a minta, ami ezt tudja a következő:

       (?<=\d{3}...)(?<!999)ize

     Ebben az esetben az első teszt a megelőző hat karaktert nézi,
     és  azt vizsgálja, hogy az  első három  számjegy-e, ezután a
     második feltétel a maradék három  karaktert nézi, hogy  azok
     nem a "999" sorozat. A tesztek egymásba ágyazhatók bármilyen
     komibinációban. Például a

       (?<=(?<!ize)bigyo)figyula

     arra a "figyula"-ra illeszkedik,  amit egy "bigyo" előz meg,
     ami előtt nem áll "ize". Miközben

       (?<=\d{3}(?!999)...)ize

     egy  másik minta  az  olyan  "ize"-kre, amelyek  előtt három
     számjegy s ezután három olyan karakter áll, amely nem "999".

     A teszt-minták nem "gyűjtő" részminták, és nem ismételhetők,
     hiszen  nincs  sok  értelme  ugyanazt  többször   tesztelni.
     Ha  bármilyen  teszt  "gyűjtő"  részmintát  tartalmaz, akkor
     ezek a részminták is beleszámítanak a "gyűjtő" részminták
     számozásába, azonban csak pozitív tesztekre lesz végrehajtva
     a  megtalált  szövegrész  "begyűjtése", mert  tagadó tesztek
     esetén ennek nincs értelme.

     A  tesztek   beleszámítanak  a  zárójelezett  részmintákra
     vonatkozó 200-as felső korlátba.
     

Egyszeri részminták


     A mind a maximalizáló (mohó)  mind a minimalizáló (szerény)
     ismétlés  esetén  a további részek  sikertelen illesztése a
     általában az ismételt elem újbóli kiértékelését eredményezi,
     hogy eltérő ismétlésszámmal a minta maradéka illeszkedik-e.
     Néhány esetben  hasznos ezt megelőzni  akár a mintaillesztés
     viselkedésének megváltoztatásával,  vagy hagyni,  hogy  az
     illesztés hamarabb  elbukjon - mint egyébként -, ha  a minta
     készítője tudja, hogy nincs értelme folytatni.

     Nézzük a következő példát, ahol a \d+ize mintát a

       123456bigyo

     szövegre illesztjük.
     Miután 6 számjeggyel végzett,az illesztés elbukik az "ize"-n.
     Ekkor a szokásos lépés, hogy megpróbálja újból 5 majd 4  és
     - és így tovább sorjában - eggyel kevesebb számjegyet illeszteni
     a "\d+"-re , amíg   végül   minden  lehetőséget  kimerítve
     az illesztés elbukik. Az egyszeri részminták azt a lehetőséget
     biztosítják  nekünk,  hogy  ha  egyszer  a minta egy darabja
     illeszkedett, akkor az  ne legyen újra és újra kiértékelve a
     fenti módon, hanem az illesztés fejeződjön be azonnal, ha az
     "ize"-t nem tudja illeszteni mar az első alkalommal. Ennek a
     jelölésére egy speciális zárójelezés szolgál (?>)

       (?>\d+)bigyo

     Ez  a zárójelféle  lezárja  a közrefogott  részmintát, ha az
     egyszer már illeszkedett,és az illesztés későbbi  sikertelen
     szakaszában megakadályozza, hogy  az illesztés  visszalépjen
     ebbe  a részbe.  Emellett  azonban  az előző  elemekre  a
     visszalépegetés a szokásos módon történik.


     Másfajta leírása, hogy ez a fajta részminta úgy illeszkedik
     a szövegre, mint ahogy egy, a pillanatnyi illesztési ponthoz
     rögzített, de az eredetivel teljesen megegyező, önálló minta
     lenne.

     Az  egyszeri  részminták  nem "gyűjtő"  részminták. Egyszerű
     esetekben egy  maximalizált  ismétlésnek  tekinthető,  amely
     minden lehetőt elnyel -  ahogy a  fenti  példában.  Miközben
     tehát  a \d+  és a \d+?  is annyi karaktert készül elnyelni,
     hogy a minta maradék része  is illeszkedni  tudjon,  addig a
     (?>\d+) csakis a teljes  számjegy  sorozatra illeszkedik.

     Ez a szerkezet egymásba ágyazható, és természetesen
     tartalmazhat tetszőlegesen bonyolult részmintákat is.

     Az egyszeri részminták  a  hátratekintő  tesztekkel közösen
     hatékony a szöveg végére illeszkedő mintát képesek megadni.
     Nézzük a következő mintát

       abcd$

     egy hosszú, nem illeszkedő szövegre alkalmazva. Mivel az
     illesztés balról jobbra történik,  PCRE a tárgyszöveg minden
     "a" betűjét  végignézi,  és  megvizsgálja,  hogy  onnantól a
     minta többi része illeszkedik-e. Ha a mintát így adjuk meg:

       ^.*abcd$

     akkor a kezdő .*  először a teljes  szövegre illeszkedik, de
     mikor  a minta  maradéka  elbukik -  hiszen  nem  következik
     semmilyen  "a" betű -,  az  algoritmus  visszalép,  hogy  az
     utolsó  karakter  kivételével  mindent  elnyeljen,  majd  az
     utolsó  két  karakter kivételével, stb.  Az "a"  megkeresése
     mégegyszer lefedi az egész szöveget - most jobbról balról -,
     ez sem jobb. Ha azonban a mintát az alábbi alakra hozzuk

       ^(?>.*)(?<=abcd)

     az eljárás nem tud  visszalépni  .*  elemre, csak  az  egész
     szövegre   tud   illeszkedni  a  minta. A  soron  következő
     hátratekintő teszt pedig az utolsó négy karaktert ellenőrzi.
     Ha a teszt sikertelen, akkor  az illesztés  nyomban elbukik.
     Hosszú szövegek esetén ez a megközelítés jelentős - mérhető
     - különbséget jelent a feldolgozási időben.

     A  korlátlan  ismétlésű  részmintákat  tartalmazó mintákban,
     amelyek  maguk  is   korlátlan  számban  ismétlődhetnek,  az
     egyszeri részmintával  akadályozható meg  egyedül  az,  hogy
     néhány sikertelen illesztés valóban hosszú ideig tartson. A

       (\D+|<\d+>)*[!?]

     minta  azokra  a szövegekre  illeszkedik, amelyek  korlátlan
     számú nem számjegy karakterek vagy <> közé írt számjegyek
     sorozatából és egy !-ből vagy ?-ből állnak.  Ha illeszkedik,
     az gyorsan kiderül. Ám ha az

       aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

     szövegre  próbáljuk illeszteni, akkor sok időt vesz igénybe,
     mire "értesülünk a kudarcról". Ez azért van, mert a szöveget
     nagyon sokféleképpen lehet feldarabolni  két ismétlés között
     és mindet  végig  kell próbálni. (A példában azért szerepelt
     [!?] a minta végén egy egyszerű karakter helyett, mert  Perl
     és PCRE is rendelkezik egy beépített optimalizálással, amely
     lehetővé   teszi   a  sikertelenség  korai   jelzését,  mert
     megjegyzik  az  utolsó  illesztendő   karaktert   és   korán
     jeleznek, ha az nincs benne a tárgyszövegben.)
     Ha a mintát a következőképp módosítjuk:

       ((?>\D+)|<\d+>)*[!?]

     akkor a nem számjegyekből álló sorozatot nem lehet széttörni
     és hamar kiderül, hogy az illesztés nem sikerült.
     

Feltételes részminták


     Lehetőség van arra, hogy egy teszt (assertion)  eredményétől
     vagy  egy  előző "gyűjtő" részminta  illeszkedésétől függően
     más-más részmintával folytatódjon az illesztés. A feltételes
     részminták két alakja:

       (?(feltétel)igen-minta)
       (?(feltétel)igen-minta|nem-minta)

     Ha  a  feltétel  teljesül, az  "igen-minta" lesz  illesztve,
     egyébként a "nem-minta", ha  megadtunk ilyet. Ha  2-nél több
     választható  részmintát  adtunk meg, akkor  az a  kiértkelés
     - fordítás során hibát okoz.

     Kétfajta feltételt lehet megadni.Ha a kerek zárójelek között
     csak  számjegyek  szerepelnek,  akkor ezt egy hivatkozásként
     értelmezve  a  feltétel  abban  az  esetben  teljesül, ha  a
     hivatkozott  "gyűjtő" részminta előzőleg  már illeszkedett a
     szöveg valamely részére. Nézzük a következő mintát, amelyben
     a térközök  nem számítanak,  csak  az  olvashatóságot  és  a
     könnyebb  tárgyalást  szolgálják.   (Feltételezzük,  hogy  a
     PCRE_EXTENDED be van kapcsolva):

       ( \( )?    [^()]+    (?(1) \) )

     A minta  első része  egy  nem kötelező kerek nyitó zárójelre
     illeszkedik,  és ha  ez a karakter  szerepel, akkor  az első
     begyűjtött - megtalált  szövegrész  (\1  vagy  $1  numerikus
     változó) ezt fogja  tartlamazni. A minta második része a nem
     kerek zárójelekre  illeszkedik. A harmadik részben található
     a  feltételes  részminta,  ami azt teszteli,  hogy  az  első
     részben a  nyitózárójel  illeszkedett-e  vagy  sem. Ha igen,
     azaz ha a tárgyszöveg  nyitó zárójellel kezdődött,  akkor az
     "igen-részminta" érvényre jut, és a bezáró kerek zárójel már
     kötelező lesz, egyébként - mivel nincs megadva "nem-minta" -
     semminek  nem  kell illeszkednie.  Magyarán  ez a minta  az
     elhagyható zárójelek közé fogott zárójeleket nem tartalmazó
     karaktersorozatra illeszkedik.

     Ha a feltételrészben nem csak számjegyek vannak, akkor annak
     kötelezően  egy tesztnek (assertion) kell lennie.  Ez  lehet
     akár előre- vagy hátratekintő,  állító  vagy  tagadó felétel
     is.  Tekintsünk  most egy,  két  választható  mintából  álló
     példát, ahol a térközök szintén nem számítanak:

       (?(?=[^a-z]*[a-z])
       \d{2}-[a-z]{3}-\d{2}  |  \d{2}-\d{2}-\d{2} )

       (Az első sorban a tesztfeltétel,
        a másodikban a két választható minta.)
     A feltétel olyan előretekintő teszt, ami azt vizsgálja, hogy
     egy betű előtt elhagyható, nem betűkből álló karaktersorozat
     áll, azaz legalább egy betű jelenlétét vizsgálja.  Ha  ez  a
     betű  jelen van  a szövegben,  akkor  a tárgyszöveg  az első
     mintára illeszkedik, egyébként a másodikra. Ez a minta vagy a
     "dd-aaa-dd"  vagy a "dd-dd-dd"  alakú szövegekre illeszkedik,
     ahol  "aaa"  három betűt, "dd" pedig két számjegyet jelez.
     

Megjegyzések


     A (?# karartersorozat  megjegyzések kezdetét  jelzi a mintán
     belül, amely  a  következő  bezáró  kerek zárójelig tart.  A
     megjegyzéseket  nem lehet  egymásba  ágyazni,  és  a  bennük
     előforduló karakterek nem  játszanak  semmilyen  szerepet  a
     mintaillesztés során.

     Ha a PCRE_EXTENDED  módosító be van kapcsolva, akkor
     karakterosztályon  kívüli  visszaperjel  nélküli  # karakter
     "egy soros" megjegyzést vezet be, amely a legközelebbi újsor
     karakterig tart.
     

Rekurzív (önhivatkozó) minták     Nézzük   az   egymásba   ágyazható  zárójeles  kifejezésekre
     illeszkedő minta problémáját.  Rekurzió használata  nélkül a
     legtöbb,  amit  tehetünk,  hogy   rögzített  számú  egymásba
     ágyazhatóságot kezelő mintát használunk.  Nem  megoldható  a
     tetszőleges mélységű egymásbaágyazhatóság.
     Perl  5.6  kísérleti  jelleggel  biztosítja  a lehetőséget a
     reguláris kifejezések rekurzív bejárására (több más mellett).
     A különleges (?R) elem jelenti a meghatározott önhivatkozási
     pontot.
     A PCRE   minta,  amely   megoldja  a  zárójelezett  szövegek
     problémáját (feltéve, hogy a PCRE_EXTENDED módosító be
     van kapcsolva,  tehát  a  térközök  nem részei a mintának) a
     következő:

       \( ( (?>[^()]+) | (?R) )* \)

     Először  egy nyitó zárójelre illeszkedik, ezután tetszőleges
     hosszúságú  karakterresorozatra,  amely  vagy nem  tartalmaz
     zárójeleket, vagy rekurzívan az egész mintára illeszkedik (a
     zárójelezett szövegekre). Végül a bezáró zárójel következik.

     Ez a  sajátságos minta  korlátlan  számú, egymásba  ágyazott
     ismétlést  takar,  ezért  a  zárójel  nélküli   szövegrészre
     illesztésnél az egyszeri részminta használata nagyon fontos,
     kiváltképp ha  nem illeszkedő tárgyszövegre alkalmazzuk.  Ha
     például a

       (aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa()

     szövegre próbáljuk a mintát, akkor nagyon hamar megkapjuk az
     eredményt.  Ha nem használnánk az egyszeri részmintát, akkor
     az illesztés nagyon sokáig tartana, mert  rengeteg különböző
     módon lehet a tárgyszöveget felszeletelni a * és + kvantorok
     (sokszorozók)  között,  és  minden   lehetőséget   ki   kell
     próbálni, mire  az  illesztést  végleg  sikertelennek  lehet
     minősíteni.

     A "gyűjtő" részminták által  begyűjtött szövegek a  rekurzió
     során a legutoljára illesztett szövegrészek.A fenti mintát a

       (ab(cd)ef)

     szövegre  alkalmazva a "begyűjtött" / megtalált rész az "ef"
     lesz, amely a felső szinten  az  utolsó  felvett  érték.  Ha
     további zárójeleket helyezünk  el a mintában  ekképpen:

       \( ( ( (?>[^()]+) | (?R) )* ) \)
          ^                        ^
          ^                        ^
     , akkor a  "ab(cd)ef"  szöveg lesz legkülső "gyűjtő" zárójel
     értéke. Ha 15-nél  több  "gyűjtő"  zárójel  van  a mintában,
     akkor PCRE tartalék memóriát foglal le, hogy az adatokat itt
     tárolja a rekurzió alatt (pcre_malloc-kal foglalja le,  és a
     pcre_free-vel  szabadítja  fel  azután.) Ha  nem lehet  több
     memóriához  hozzájutni,  akkor  csak  az  első  15  "gyűjtő"
     zárójelnek  menti el az adatait,  minthogy lehetetlen "nincs
     elég memória" hibaüzenetet kiadni a rekurzión belül.
     

Teljesítmény


     Bizonyos  minták sokkal  hatékonyabbak,  mint mások, például
     [aáeéiíoóöőuúüű] karakterosztály hatékonyabb,  mint ugyanezt
     választható mintákkal (a|á|e|é|i|í|o|ó|ö|ő|u|ú|ü|ű) megoldani.
     Általában a legegyszerűbb szerkezet, amely a kívánt viselkedést
     biztosítja rendszerint a leghatékonyabb. Jeffrey Friedl könyve
     rengeteg példát tartalmaz, hogyan kell reguláris kifejezéseket
     optimalizálni a hatékony végrehajtáshoz.

     Ha  a minta .* -gal  kezdődik, és a PCRE_DOTALL módosító
     be  van  kapcsolva,  akkor  PCRE  a  mintát  hallagtólagosan
     "rögzíti", mivel az csak a tárgyszöveg elejére illeszkedhet.
     Ha  ez  a módosító  nincs beállítva,  akkor  nem élhet ilyen
     optimalizálással, mivel a . metakarakter  nem illeszkedik az
     újsorkarakterre,  ezért  előfordulhat, hogy  a mintát minden
     egyes újsortól illeszteni kell, nem csak a szöveg elejére. A

       (.*) második

     minta úgy illeszkedik az "első\nés második" szövegre (ahol a
     \n  az újsort testesíti  meg),  hogy  az  első  "begyűjtött"
     szövegrész az "és" lesz. Ehhez a PCRE-nek  minden újsor után
     újból meg kell próbálni az illesztést.

     Ha  az  ilyesfajta  mintákat  olyan  szövegekre  alkalmazod,
     amelyekben nincsenek sortörések (újsorkarakterek),  akkor  a
     legjobb teljesítmény a PCRE_DOTALL módosító beállításával
     vagy a "rögzítés"  egyértelmű  megadásával  lehetséges: ^.*.
     Ez  megkíméli a PCRE-t,  hogy  végignézze  a  tárgyszöveget
     újsorkaraktert keresve, ahonnan az illesztést újrakezdheti.

     Vigyázz  azokkal  a  mintákkal,  amelyek  egymásba  ágyazott
     határozatlan számú ismétlést tartalmaznak. Ezek a minták sok
     időt vesznek el, ha nem illeszkedő szövegre  kell alkalmazni
     őket. Nézzük a

       (a+)*

     mintát! Ez 33 féleképpen illeszkedik  az "aaaa" szövegre, és
     ez a szám rohamosan növekszik, ahogy a szöveg egyre hosszabb
     lesz. (A * illeszkedhet 0-szor, 1-szer, 2-szer, 3-szor  vagy
     4-szer, és - 0-t kivéve - minden esetben a  +  is  különböző
     számúszor.)  Amikor  a  minta  fennmaradó része  ilyen és az
     illesztés   egésze  sikertelenül  érne   vége,  PCRE  elvben
     végigpróbálja az összes lehetőséget, ami rendkívül  sok időt
     vehet igénybe.

     Néhány egyszerűbb minta  esetén optimalizálás történik, mint
     például

       (a+)*b

     , ahol literális  (önmagára illeszkedő)  karakter  követi  a
     vizsgált részt. Mielőtt  a  hagyományos  illesztési  eljárás
     elkezdődik,  PCRE  megvizsgálja,  hogy  előfordul-e később a
     mintában  "b",  és  ha  nem,  akkor  azonnal  sikertelennek
     minősíti az illesztést.  Amikor azonban nem literális követi
     a mintarészt,  akkor  ez  az optimalizáció  nem használható.
     A különbséget megvizsgálhatod a

       (a+)*\d

     minta   viselkedésével  összehasonlítva.  Az  előbbi  szinte
     azonnal véget ér, ha csupa "a"-ból álló sorozatra illesztik,
     míg  az  utóbbi   kipróbálása   jelentős  időt  vesz  el  20
     karakternél hosszabb tárgyszövegekre.